تقویم و مناسبتها
روز آمار و برنامه ریزی 01 آبان
اول آبان ، روز آمارمبارک روزی آمار به اندازه خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی یک ملت پویا خواهد شد .

هر نهاد وسازمانی جهت برنامه ریزی ونظم بخشیدن به امور داخلی وارائه بهتر وظایف خود نیاز به وسیله ای دارد تا موفق عمل کند واین نیاز همانا تهیه وتنظیم آماراست.آمارشاخه ای از ریاضیات است که در آن با به دست آوردن نتایجی از یک سری داده ها سروکار داریم. برای مثال، تعداد خانوارهایی که در چند خیابان زندگی میکنند را به دست آورده و از آن یک سری نتایج استخراج و استحصال میشود.در نگاه کلی، آمار را میتوان وسیله ای جهت سامان بخشیدن به اموری دانست که در ابتدا هیچ نظمی ندارند و اگر هم نظمی دارند، به صورتی جزیی در آنها دیده میشود. تهیه آمار و استخراج نتایج نهایی از آنها در واقع کمکی است به نظم دادن و ترتیب یا فقه نمودن امور دراز مدت که در کوتاه مدت نتیجه بخش نیستند و به برنامه ریزی جامعی نیاز دارند تا هر زمان بتوان با استناد به این برنامه ریزیهای مکتوب، گوشه ای از کار را به پیش برد.
مستند سازی سوابق آمارهای رسمی وتهیه راهنما ها، پرسشنامه ها ونتایج طرح های آماری رسمی مربوط به گذشته علاوه بر آنکه  به روشنتر شدن حافظه تاریخی هر ملت نسبت به گذشته خویش کمک  می نماید می تواند برای برنامه ریزان و سیاستگذاران با شبیه سازی شرایط اجتماعی واقتصادی گذشته آثار برنامه ها وسیاست های دردست اجرا را پیش بینی نماید از اینرو شناخت گذشته دارای اهمیتی برابر با شناخت وضیعت حاضر است.از آنجا که تصمیم گیران وسیاستگذاران زمان بسیار کمی رابرای تجدید نظر در تصمیمات خود ویااصلاح ومتوقف نمودن آنها دراختیار دارندودرموقعیتهای اضطراری باید بسیار سریعتراز گذشته عکس العمل نشان دهند،لذا نظام آمار ملی بعنوان جزئی از نظام اطلاعات ملی باید دارای آنچنان کارآیی باشدکه بتوانددرزمان مناسب اطلاعات وآمارصحیح وبهنگام رادر اختیار تصمیم گیران قرار دهد.

نظام آماری به دوطریق می تواند به این وظیفه عمل کند:
1-ازطریق تحلیل آمارهای مربوط به گذشته
2-باتهیه آمارواطلاعات بهنگام از وضعیتهای جاری
آمار در برنامه ریزی مدیریت و نظارت برنامه های مراقبتی بهداشتی نیزاز اهمیت اساسی و بنیادی برخوردار است. تردیدی نیست که خدمات بهداشتی را بدون درنظر گرفتن حقایق آماری نمی توان به طور موثر اجرا کرد. چنانچه اطلاعات و داده ها به شبکه ها ی تصمیم گیری ناقص باشد ، درجه اطمینان نسبت به تصمیم اتخاذ شده کمتر خواهد بود. امروزه عمل تصمیم گیری در اداره امور سازمانهای بهداشتی و درمانی باید روی بررسی های علمی و آماری و اطلاعات تردید ناپذیر استوار باشد  چرا که  ارسال اطلاعات نادرست و نا بهنگام از اوضاع بهداشتی و درمانی مردم از دور افتاده ترین نقاط تا نزدیکترین آنها منجر به اخذ تصمیمات نابجای سیاست های بهداشتی کشور خواهد شد.
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND